Na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja objavljeno je raspisivanje konkursa za dode

     Na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja objavljeno je raspisivanje konkursa za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009.godinu. Izdvojena sredstva za ovu namenu su 320.000.000,00 dinara.
Kako je navedeno, najmanji iznos kredita je 2.000.000,00 dinara, a učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta, kamatnom stopom od 1% godišnje, rok otplate je pet godina sa grejs periodom od jedne godine.
Pravo na konkurs imaju fizička lica, mala i srednja preduzeća iz oblasti turizma, za izgradnju hotela, restorana, sportsko rekreativnih i zabavnih kapaciteta, rekonstrukciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata, restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude, unapredjenje marketinga domaće ugostiteljske ponude i za dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Расписује

 

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА УГОСТИТЕЉСКЕ
ПОНУДЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ЗА 2009. ГОДИНУ


1.      Предмет

Расписује се конкурс за доделу кредита физичким лицима, малим и средњим предузећима из области туризма за подстицање квалитета угоститељске понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2009. годину. (Службени гласник РС бр. 3/09) и Уредбом о утврђивању критеријума и ближих услова за кредите за подстицање квалитета угоститељске понуде физичких лица, као и малих и средњих предузећа из области туризма за 2009.годину ( Службени гласник РС бр.3/09). За ове намене у буџету за 2009. годину предвиђено је 320.000.000,00 динара.

2.      Основни циљеви

Средства ће се користити за финансирање пројеката унапређења квалитета утоститељске понуде, што обухвата:
-       изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних
капацитета, ресторана и спортско  рекреативних и забавних  капацитета;
-       реконструкцију и адаптацију пловних и плутајућих угоститељских
објеката;
-        рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке
капацитете угоститељске понуде;
-        унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде;
-        дизајн, припрему производње и производњу сувенира.

3.      Коришћење кредитних средстава

Право на коришћење кредитних средстава има физичко лице, мало и средње
предузеће из области туризма које:
1)      је регистровано за обављање угоститељске делатности или је као
пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних  газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, број 113/07 , 9/08 и 35/08);
2)      у претходне две године није правноснажно кажњавано за кривично дело, прекршај или привредни преступ у обављању  делатности;
3)      је измирило пореске и друге дажбине у претходној години.
О испуњености свих напред наведених услова подносе се одговарајући докази.

4. Критеријуми за оцену пројеката

1) усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије;
2) унапређење стандарда и квалитета туристичке понуде;
3) економска оправданост пројеката;
4) унапређење рецептивног туризма- број страних гостију;
5) финансијско стање и кредитна способност подносиоца захтева;
6) ниво развијености општине на којој је урађен пројект;
7) усклађеност архитектуре и габарита објекта са амбијенталном целином и
постојећом планском документацијом.

5. Захтев за коришћење кредитних средстава и прилози

Поред захтева за коришћење кредитних средстава који садржи основне
податке о подносиоцу, називу пројекта, износу тражених средстава и доказа о
испуњености услова из тачке 3. овог конкурса, подносилац доставља:
1. Потврду о извршеној регистрацији ПИБ-а за правно лице и предузетника;
2. Списак лица овлашћених за потписивање са овереном копијом обрасца
ОП за правно лице;
3. Решење о упису привредног друштва у Регистар привредних субјеката
код Агенције за привредне регистре (оверена копија) или Решење о упису
пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава у
складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службени
гласник РС”, број 113/07 и 9/08);
4. Уговор са пословном банком о отварању и вођењу текућег рачуна,
5. Пословни план који садржи:
– назив и намену пројекта;
– опште и посебне циљеве пројекта, локацију пројекта (обавезне
фотографије локације и објекта), опис објекта, постојеће и планиране
капацитете;
– пословни приход по смештајној јединици ( остварени или пројектовани),
број и структура гостију;
- број страних гостију и промет( постојећи или пројектовани)
– доказ да је објекат саставни део имовине лица;
– идејни пројекат са планираном инвестиционом вредношћу пројекта;
– пројекцију броја новоотворених радних места после завршетка пројекта ;
– скраћени инвестициони програм урађен по методологији Фонда за развој
Републике Србије, не старији од шест месеци;
– завршни рачун за претходне две године за правно лице;
– потврда банке о промету на текућим рачунима за претходну годину и за
текући период ове године, за правно лице и предузетника;
– докази о постојању реалних инструмената обезбеђења - власништво на
непокретностима (извод из земљишних књига са власничким и теретним
листом или извод из листа непокретности не старији од 30 дана или
тапија са поседовним листом и потврдом суда да на имовини нема терета
и
– оригинал или  копија плана и процене тржишне вредности непокретности
урађене од стране судског вештака или овлашћене агенције и две
фотографије понуђених непокретности, на полеђини оверене од стране
судског вештака.

6. Подношење захтева за коришћење кредитних средстава

Захтев за коришћење кредитних средстава се подноси у једном примерку
Министарству економије и регионалног развоја, Сектор туризам, Београд, Краља
Александра 15, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште
или писарнице Министарства. За један пројекат може се поднети само један захтев
у току буџетске године. За сваку буџетску годину подноси се нови захтев. Захтев и приложена документација остају трајно у архиви Министарства и не враћа се подносиоцу. Рок за подношење захтева је 01.09.2009.године.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава из
области туризма по уредбама из претходних година, а нису испунила своје
обавезе у складу са тим уредбама, немају право на коришћење средстава по овој
уредби.

7. Услови и начин коришћења средстава

Испуњеност услова и критеријума за доделу кредитних средстава утврђује
Комисија коју решењем образује министар. Министарство економије и
регионалног развоја ће са корисницима којима се одобре средства закључивати
уговор којим се утврђују међусобна права и обавезе у вези са коришћењем
кредитних средстава. Минимални износ одобрених средстава је 2.000.000,00
динара. Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне
вредности пројекта.

8. Кредитни услови

Кредитна средства реализују се преко Фонда за развој Републике Србије, са
каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз валутну клаузулу.
Рок отплате кредитних средстава је 60 месеци по истеку одложног рока
који траје 12 месеци и рачуна се од дана првог повлачења средстава.
Инструменти обезбеђења враћања кредита су:
- одговарајући број бланко сопствених меница и хипотека на непокретности
грађевинског објекта и грађевинског земљишта у приватној својини у односу 1:1
од укупне вредност кредитних средстава или одговарајући број бланко
сопствених меница и гаранција пословне банке односно авалиране менице од
стране пословне банке.
9. Уговор о коришћењу средстава

По извршеној провери валидности и вредности понуђених непокретности   за обезбеђење кредита,  Фонд ће закључивати уговор са корисницима кредита у року од 60 даl