Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o turizmu, koji predvidja planiranje i razvoj turizma, reg

     Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o turizmu, koji predvidja planiranje i razvoj turizma, regulisanje organizacija za promociju turizma, rad turističkih agencija, pitanje turističkih taksi.

     Novim propisom obuhvaćeni su ugostiteljska delatnost, nautička delatnost, usluge u turizmu, naknada i penali u turizmu kao i Registar turizma. Zakonom su posebno su naznačeni planiranje i razvoj turizma, proglašenje i korišćenje prostora od značaja za turizam, kategorizacija turističkih mesta, sprovodjenje podsticajnih mera za razvoj turizma. U cilju zaštite turističkih prostora kao važnih resursa za razvoj turizma predvidjena je identifikacija turističkih prostora i donošenje akta o proglašenju turističkog prostora od strane Vlade. Turistička mesta se razvrstavaju u kategorije od prve do četvrte, aktom ministra, na zahtev jedinice lokalne samouprave, a na osnovu obima turističkog prometa, stepena izgradjenosti turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture. Vlada posebnim aktom utvrdjuje zone, lokacije i kategorije objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama. Zakonska novina je i to da će Agencija za privredne registre voditi Registar turizma, u koji se upisuju turističke agencije, turistička mesta, ugostitelji, ugostiteljski i drugi turistički objekti, kao i turistički vodiči. Uvodi se obaveza plaćanja penala za korišćenje prioritetne turističke destinacije koji plaćaju vlasnici i korisnici ugostiteljskog objekta neodgovarajuće namene i kategorije, a sredstva ostvarena od penala su prihod budžeta Srbije. Propisano je da upravljač turističkog prostora može biti privredno društvo koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, i to od strane javnog preduzeća, odnosno Republike Srbije, autonomne pokrajine, opštine, grada ili grada Beograda i u kome je kapital tog osnivača većinski. Novina je da jedinica lokalne samouprave može ugovorom da poveri upravljaču turističkog prostora poslove obezbedjivanja uslova za uredjivanje, korišćenje, unapredjenje i zaštitu gradjevinskog zemljišta. Zakon propisuje tehničke uslovi i kadrovsku osposobljenost za obavljanje poslova u turističkoj agenciji, a detaljno su propisana prava i obaveze organizatora putovanja i bolja zaštita putnika. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a odredbe koje se odnose na registraciju odnosno evidenciju u Registru turizma i na licence primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.